સ્થળ

Lord Garden

+91 93693 1 9586

Railway Ground, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208011, India
+91 93693 19586
+91 94558 77244
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ