સ્થળ

Gathbandhan Party Lawn

+91 80099 5 9683

84/67, 84/79, Grand Trunk Rd, Anwarganj, Darshan Purwa
+91 80099 59683
+91 98391 31620
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો