સ્થળ

Pamela Green Lawn

+91 94151 3 0352

Ambedkar Nagar, Navin Nagar, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh-208025, India
+91 94151 30352
+91 94514 33305
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ