સ્થળ

Amar Guest House

122/235, Govind Nagar Rd, Opposite Telephone Exchange, Opposite Lajpat Nagar, Lajpat Nagar, Sarojini Nagar, Shastri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208005, India
+91 512 223 6577
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ