સ્થળ

Amar Guest House

+91 512 223 6577

122/235, Govind Nagar Rd, Lajpat Nagar, Sarojini Nagar, Shastri Nagar
+91 512 223 6577
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, હોટલમાં બેન્ક્વેટ હોલ