સ્થળ

Seema Guest House

+91 99364 5 6565

Block K, Kidwai Nagar
+91 99364 56565
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, હોટલમાં બેન્ક્વેટ હોલ