સ્થળ

Uma Upawan Party Lawn

+91 98393 7 4144

Petrol Line, Daheli Sujanpur, Kanpur, Uttar Pradesh-208011, India
+91 98393 74144
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ