સ્થળ

Prabal Palace

+91 94151 7 4625

New Shivali Road, Gautam Vihar, Kalyanpur
+91 94151 74625
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ