સ્થળ

Shivam Palace

+91 98391 5 8487

Four Line Pipal Wala Chauraha, Near Sunshine Public School, Awas Vikas, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh-208017, India
+91 98391 58487
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ