સ્થળ

Haveli Restaurant

+91 512 605 1000

120/192, Opp. Mariumpur School, Lajpat Nagar
+91 512 605 1000
+91 512 229 8898
+91 99844 44428
https://website-6808309057981270504152-restaurant.business.site/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, રેસ્ટોરન્ટનું સંકુલ