સ્થળ

Golden Hills Lawn

+91 80909 6 5464

230, Krishna Nagar, Near KTL Workshop, Kanpur, Uttar Pradesh-208007, India
+91 80909 65464
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ