સ્થળ

Maa Bhagwati Dharmshala

+91 93357 2 4499

Plot No. 37, Barra 7 Rd, Near Barra Main Rd, Barra 5, Barra World Bank
+91 93357 24499
+91 93357 25499
karansinghncs@gmail.com
https://www.facebook.com/Mr.Pratap.Singh.Yadav/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ