સ્થળ

Garden Villa

+91 98390 3 4045

LPR-13, Near Brahmdev Chauraha, Kesavpuram, Awas Vikas, Kalyanpur
+91 98390 34045
+91 81158 30901
+91 98701 64843
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ