સ્થળ

Anantam Resort

+91 87263 5 3535

Main G.T, Road, Near IIT Kanpur, Opp. ALIMCO, Beside Ratan Planet, Kanpur, Uttar Pradesh-208016, India
+91 87263 53535
+91 91525 25758
https://www.facebook.com/anantamresort/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ