સ્થળ

Mulberry Restaurant

+91 99353 4 3907

Plot 4468, Mangal Murti Palace, Awas Vikas 3, Kalyanpur Road, Panki
+91 99353 43907
+91 72753 84711
https://www.facebook.com/mulberryrestaurantandpatisserie/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, રેસ્ટોરન્ટનું સંકુલ