સ્થળ

Rita Banquet

+91 512 230 6633

25/9, The Mall, Phool Bagh
+91 512 230 6633
+91 94151 29326
+91 95658 89933
rita_foods@rediffmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ