સ્થળ

Vishesh Lawns

+91 99198 0 1916

Mainavati Marg, Bithoor Road, In front of the G.D. Goenka School
+91 99198 01916
+91 99847 75777
+91 99841 61161
visheshlawns@gmail.com
https://www.facebook.com/VisheshLawns/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો