સ્થળ

Kartar Guest House & Hotel

+91 512 223 8007

122/235, Fazalganj, Sarojni Nagar
+91 512 223 8007
+91 98391 83373
https://www.facebook.com/kartarguesthouseandhotel
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, હોટલમાં બેન્ક્વેટ હોલ