સ્થળ

Sinha Palace

+91 512 260 0574

2C - 804, Water Park Road, Naubasta
+91 512 260 0574
+91 98385 82074
+91 91252 22017
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ