સ્થળ

Kashish Marriage Bureau & Party Hall

+91 98394 8 1718

562, Ratanlal Nagar Main Rd, Goldee Restaurant, Ratan Lal Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208022, India
+91 98394 81718
+91 80816 27281
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ