સ્થળ

Kishori Vatika

+91 99561 8 0700

127/152-W1, Kanpur, Saket Nagar
+91 99561 80700
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ