સ્થળ

Shalimar Marriage Hall

+91 99354 2 6747

Bans Mandi Rd, Kasimganj
+91 99354 26747
+91 98395 03070
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ