સ્થળ

Astha Guest House

+91 512 261 6712

Block-B, 128/97, Shop No-40, KidwaiNagar
+91 512 261 6712
+91 81151 39122
+91 94151 34773
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, હોટલમાં બેન્ક્વેટ હોલ