સ્થળ

Dhuaan-Sheesha & Kitchen

+91 512 233 3865

58, Tagore Road, Cantt
+91 512 233 3865
+91 80813 05305
+91 98397 64955
+91 512 238 0706
+91 98394 64462
+91 73795 01000
mail@statusclub.co.in
dhuaan.shagun@statusclub.co.in
http://www.statusclub.co.in/our_restaurants.html
https://www.facebook.com/dhuaan.statusclub/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, રેસ્ટોરન્ટનું સંકુલ