સ્થળ

Uttam Palace

+91 98397 0 5947

Shop No. 54 E, Barra Main Road, Barra-2, Kanpur, Uttar Pradesh-208027, India
+91 98397 05947
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ