સ્થળ

R. P. Palace

+91 88968 5 6252

Awas Vikas Ambedkar Puram, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh-208017, India
+91 88968 56252
+91 91989 55552
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ