સ્થળ

Siddhi Vinayak Palace

+91 80819 6 6755

Shastri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208005, India
+91 80819 66755
https://www.facebook.com/pages/Shidhi-Vinayak-Palace/1714631958834540
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ