સ્થળ

Gahoi Bhawan

+91 94155 9 1278

127/759 W1, Near Saket Nagar Telephone Exchange, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208014, India
+91 94155 91278
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ